30/04/20

אישור הרכב ועדה לבדיקת קשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בין-תחומי חד-חוגי (B.A.) בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ובבקשת המכללה האקדמית ת"א יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בין תחומי חד-חוגי (B.A.) בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, והיא מחליטה להעביר את הבקשה לבחינת ועדה שהרכבה כלהלן:

  • פרופ' בני בנטל – החוג לכלכלה, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' תמר הרמן – המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת – האוניברסיטה הפתוחה
  • פרופ' דני אטאס – ראש החוג פילוסופיה, תוכנית פכ"מ – האוניברסיטה העברית