22/07/14

אישור הרכב ועדה מלווה לבדיקת תוכנית הלימודים בביוטכנולוגיה ימית לתואר ראשון (B.Sc.) של המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת מתן הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה ימית.  ועדת המשנה ביקשה מפרופ' עודד בז'ה לכהן כיו"ר הוועדה.  ההרכב המאושר כלהלן:

  • פרופ' עודד בז'ה – הפקולטה לביולוגיה, הטכניון – יו"ר
  • פרופ' יאיר אהרונוביץ – הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר עמי בן אמוץ – המרכז לחקר ימים ואגמים בישראל

הגב' מעין גורמס-כהן / הגב' אתי נעים תרכזנה את הוועדה מטעם המל"ג.