16/09/14

אישור הרכב ועדה מעודכן לבדיקת בקשת המרכז הבינתחומי בהרצליה לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בקיימות

בישיבתה ביום כ"א באלול, תשע"ד  (16.9.14) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון  ובהמלצת ועדת המשנה התחומית מיום כ"א באלול, תשע"ד  (16.9.14). המועצה סבורה כי בהרכב הוועדות  יש להביא לידי ביטוי מגוון רחב ככל הניתן של מוסדות להשכלה גבוהה.  על כן, מחליטה המועצה שלא לאשר את הרכב הוועדה כפי שהוצג בפניה. המועצה מבקשת לגייס חבר וועדה ממוסד שאינו מיוצג בוועדה.  חבר הוועדה יאושר על ידי יו"ר תת-ועדת משנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה.