04/03/14

אישור הרכב ועדה מקצועית לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בתיירות ופנאי, במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה מלווה לקראת שלב הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בתיירות ופנאי ולאשר את הרכב הוועדה.
  2. הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' נעם שובל – המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר
  • ד"ר קובי כהן-הטב – המחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן
  • ד"ר נגה קולינס קריינר – החוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה, אוניברסיטת חיפה
  • גב' מוניקה שמילוביץ-אופנר, רכזת הוועדה

3.         דו"ח הוועדה לא ידון בטרם קבלת חוות דעת מאגפי ות"ת הרלוונטיים