20/03/18

אישור הרכב ועדה מקצועית רוחבית בתחום מדע הנתונים והמידע

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר אישור הרכב הוועדה המקצועית הרוחבית בתחום מדעי הנתונים והמידע והיא החליטה לאשר את ההרכב הבא:

  • פרופ' אביגדור גל – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול- הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, יו"ר
  • פרופ' סהרון רוסט – החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' אריה קנטרוביץ – המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • פרופ' אבי רוזנפלד – הפקולטה להנדסה ולמדעי המחשב, המרכז האקדמי לב