26/12/17

אישור הרכב ועדה קבועה לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה לאשר את הרכב הוועדה הקבועה לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' פרידה דקייזר-גנץ – ראש תוכנית המוסמך בפקולטה לרפואה,האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' טובה הנדל – ראש החוג לסיעוד, המכללה האקדמית אשקלון
  • ד"ר אורלי גרינשטיין-כהן – ראש המחלקה לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • ד"ר דגנית שרון – ראש המחלקה לסיעוד, המרכז האקדמי רופין