16/07/19

אישור הרכב ועדה קבועה לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא מחליטה לאשר את הרכב הוועדה הקבועה הבא לבדיקת תוכניות לימודים בסיעוד:

  • פרופ' מיכל גרנות- החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה – יו"ר
  • פרופ' טובה הנדל, ראש החוג לסיעוד, המכללה האקדמית אשקלון
  • ד"ר אורלי גרינשטיין-כהן- ראש המחלקה לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • ד"ר דגנית שרון- המחלקה לסיעוד, המרכז האקדמי רופין