12/06/19

אישור הרכב ועדת ביקורת

בישיבתה ביום 12.6.19 דנה ות"ת בעדכון הרכב ועדת הביקורת המשותפת למל"ג ולות"ת וזאת בהמשך להחלטת הות"ת מיום 3.4.19 והחלטת המל"ג מיום 10.4.2019 לעדכן את הרכב ועדת הביקורת ולמנות את מר ישראל תיק, כיו"ר ועדת הביקורת, במקום מר שמעון יצחקי.
ות"ת נענית לפניית המל"ג ומחליטה לאשר את הרכב ועדת הביקורת כדלקמן:

מר ישראל תיק – (חבר מל"ג) יו"ר הועדה.
מר שמעון יצחקי – (חבר ות"ת) חבר.
ד"ר סאמר חאג' יחיא –(חבר מל"ג) חבר.
פרופ' אישי טלמון – (חבר ות"ת) חבר
ד"ר רבקה ודמני – (חברת ות"ת ומל"ג) –חברה
הבהרה: חברי הועדה ממונים בתוקף תפקידם.

כמו כן , על מנת שרוב חברי ועדת הביקורת יהיו נציגי ציבור, כאשר יסיים את תפקידו אחד מחברי ועדת הביקורת, שאיננו נציג ציבור, החבר החדש שימונה תחתיו יהיה נציג ציבור.