17/07/18

אישור הרכב ועדת ההיגוי ללימודי העשרה

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בוועדת ההיגוי ללימודי העשרה, בהמשך להחלטת מל"ג מיום 20.3.2018 וות"ת מיום 5.3.2018 שאישרו את המשך והרחבת התוכנית ללימודי העשרה, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 4.7.2018 שאישרה את הרכב ועדת ההיגוי, החליטה המל"ג לאשר את הרכב ועדת ההיגוי.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' אביבה חלמיש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, אוניברסיטה הפתוחה, יו"ר
  • פרופ' זאב ברזילי – המחלקה להנדסת תוכנה, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
  • פרופ' רבקה גילת – המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת אריאל
  • פרופ' אבנר דה שליט – החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' רחל ארהרד – בית הספר לחינוך, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' דורית פטקין – המחלקה לחינוך מתמטי, מכללת סמינר הקיבוצים
  • פרופ' נעמה שפי – המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר
  • פרופ' ברכה שפירא – המחלקה להנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן גוריון
  • נציג סטודנטים

גב' אלכס בוסלוביץ-ביליק תרכז את עבודת הוועדה.