26/05/20

אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הוראת המדעים במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ביום 7.5.2020 ומאשרת את ההרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת המדעים כלהלן:

  • פרופ' רון בלונדר, המחלקה להוראת המדעים (הוראת כימיה) מכון ויצמן – יו"ר הוועדה
  • פרופ' רון ליפשיץ, הפקולטה למדעים מדויקים (פיזיקה), אונ' תל-אביב
  • פרופ' גילי עד-מרבך, המרכז להוראה ולמידה, אונ' מרילנד
  • פרופ' ענת ירדן, המחלקה להוראת המדעים (מדעי החיים), מכון ויצמן
  • פרופ' משה ברק, התוכנית להוראת המדעים והטכנולוגיה, אונ' בן גוריון
  • פרופ' רועי שנהר, החוג לכימיה, היחידה להוראה ולמידה, האונ' העברית
  • ד"ר שירלי אברג'יל, הטכניון, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
  • פרופ' מיכאל ברנדייס, המכון למדעי החיים האונ' העברית
  • פרופ' ירון להבי, מכללת דוד ילין