24/09/19

אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

בהתאם לתוכנית הרב שנתית להערכת תחומי לימוד שאושרה במל"ג, במהלך שנה"ל תש״פ ייבדקו תוכניות הלימודים בתחום פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות.  המל"ג החליטה לאשר את הרכב ועדת ההערכה הבינלאומית בתחום זה, כלהלן:

  • Elena Grigorenko, Department of Psychology, University of Houston & Child Study Center, Yale Medical School, USA. (child development, chronic disease, epidemiology, learning disorders, public and global health) – committee chair.
  • Miles Hewstone, Oxford Martin School, University of Oxford, UK. (social psychology)
  • Debora Stipek, Graduate School of Education, Stanford University, USA. (educational psychology)
  • Avishai Henik, Department of Psychology, Ben Gurion University, Israel. (cognitive psychology and cognitive neuroscience)
  • Sigal Alon, Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, Israel. (sociology)

גב' אלכס בוסלוביץ-ביליק תרכז את עבודת הוועדה.