24/09/19

אישור הרכב ועדת הערכת איכות בתחום הרוקחות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הרוקחות, כלהלן:

  • William Charman, Monash University, Australia. (pharmaceutical sciences) committee chair
  • Christel Bergstrom, Department of Pharmacy, Uppsala University, Sweden. (pharmaceutics, material sciences, physical chemistry and physiology)
  • Kim L.R. Brouwer, Eshelman School of Pharmacy, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA. (Pharmacokinetics)
  • Daniel Kurnik, Director of Clinical Pharmacology at Rambam Health Care Campus and Clinical faculty member in the Medical School at the Technion, Israel. (clinical pharmacology)
  • Steven Schwendeman, College of Pharmacy, University of Michigan, USA. (drug delivery)