13/11/18

אישור הרכב ועדת שיפוט לבחירת הצעות שיוגשו במסגרת הקול הקורא לפעילות ייחודית ולמחקר העוסקים בשיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה

א.         בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את הקמתה של ועדת שיפוט לבחירת הצעות שיוגשו במסגרת הקול הקורא לפעילות ייחודית ולמחקר העוסקים בשיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה (להלן "ועדת השיפוט").

סמכויות ועדת השיפוט:

  1. ועדת השיפוט תקבל לידיה את כלל ההצעות אשר הוגשו על ידי המוסדות לאגף להערכת איכות במל"ג, תקרא ותדון בהן במסגרת עבודתה.
  2. ועדת השיפוט תבחן אילו הצעות/הצעה עומדות בקריטריונים שנקבעו לתחום א' ולתחום ב' של פעילות ייחודית לשיפור איכות ההוראה והלמידה, ונותנות מענה להחלטת המל"ג בנושא.
  3. ועדת השיפוט תבחר באופן מנומק את ההצעות הראויות לקבלת התקצוב שהוקצה לנושא ותקבע כיצד לחלק את התקציב המוקצה בין המוסדות הזוכים.
  4. האגף להערכת איכות ידווח לות"ת ולמל"ג על הצעות הזוכות.

ב.         המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את הרכב ועדת השיפוט כמפורט להלן:

  • ד"ר גיורא אלכסנדרון, מכון ויצמן, יו"ר
  • פרופ' דודי שוורץ, חבר מל"ג
  • ד"ר איתמר שבתאי, המכללה למינהל
  • פרופ' נירית רייכל, מכללת כנרת
  • ד"ר ישי מור, מכללת לוינסקי
  • ד"ר ענת ירון-ענתר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ג.          המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את תקנון ועדת השיפוט המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

ד.         מובהר כי הסטנדרטים המופיעים ברובד הראשון של המודל לקידום איכות ההוראה והלמידה, כפי שאושר בדצמבר 2017, היוו חלק מהקול הקורא לצורך קבלת תקצוב בנושא, ויש לראות בהם הצעות והמלצות לפעולה לטובת לעידוד שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. ות"ת ומל"ג רואות במוסדות כמי שאחראים על נושא שיפור איכות ההוראה והלמידה ובסמכותם לפעול בדרכים מגוונות לקידום הנושא. במסגרת הקול הקורא, התבקשו המוסדות לדווח על דרכי הפעולה שנעשו על ידם.