13/11/13

אישור הרכב ותקנון הוועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה

א. ות"ת מחליטה לאשר את הרכב הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה כדלהלן:

פרופ' דוד הורן, אוניברסיטת ת"א – יו"ר הוועדה

פרופ' ישעיהו טלמון, הנדסה כימית, הטכניון – חבר ות"ת

פרופ' אלפרד ברוקשטיין, מדעי המחשב, הטכניון

פרופ' איתן גלון, תרפיה גנטית, בי"ח הדסה עין כרם והאוניברסיטה העברית

פרופ' משה דוייטש, פיזיקה, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' שמעון ינקלביץ', ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד פיימן, המכרז לאנרגיה סולרית, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' אשר קוריאט, פסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורלי ריינר, גנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע

ות"ת מאשרת את מינויו של פרופ' שמעון ינקלביץ' כחבר הועדה שאינו נציג ות"ת. פרופ' ישעיהו טלמון, חבר ות"ת וחבר הוועדה, יכהן כנציג ות"ת בוועדה.

ב. ות"ת מחליטה לאשר תקנון הוועדה המייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה, כדלהלן:

תקנון ועדת היגוי מייעצת לות"ת לנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה

 1. כללי

תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה יכולות לשמש כבסיס לפוטנציאל הצמיחה המחקרית והחדשנות ומנוע של צמיחה כלכלית וחברתית. עם השנים תשתיות אלה הופכות להיות יקרות, מסובכות ודורשות כח אדם רב ומגוון להפעלתן. לפיכך עולה צורך לגבש תהליכי תכנון של הקמת תשתיות מחקר מרכזיות תוך ראיה מערכתית וקביעת סדרי עדיפויות למספר שנים קדימה. בתאריך 21.11.2013 החליטה ות"ת על כינון תהליך תכנון להשתתפות ות"ת בתשתיות מחקר מרכזיות במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, ולצורך זה, עליה לגבש ראיה מערכתית בנושא. תפקיד ועדת ההיגוי לתשתיות מרכזיות באקדמיה הוא לייעץ לות"ת ולסייע לה לגבש ראיה מערכתית בנושאים אלה. זאת באמצעות מיפוי התשתיות הקיימות, תיעדופן, בחינה שוטפת של תשתיות חדשות, והתאמתן למפת הדרכים, כפי שמפורט להלן.

2. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי –

 • ייעוץ לות"ת בנושא מיפוי תשתיות המחקר המרכזיות באקדמיה, תיעדופן ויצירת מנגנונים קבועים לעדכונו השוטף, ובמסגרת זו:
 • הגדרה של תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה;
 • מיפוי התשתיות הקיימות;
 • יצירת מנגנון לעדכון שוטף של המיפוי.

 

 • גיבוש הצעה לות"ת למפת דרכים מתועדפת של התשתיות הנדרשות:
 • ביטוי הצרכים העולים מהאקדמיה;
 • המלצה לתעדוף הצרכים והפתרונות בהתאם לקריטריונים שתציע הוועדה;
 • עדכון שוטף של מפת הדרכים.

 

 • בחינת הצעות והזדמנויות שעולות בצורה שוטפת לתשתיות חדשות ולשותפות בתשתיות בינלאומיות, והערכת התאמתן למפת הדרכים.

 

הוועדה תמנה במידת הצורך תת-וועדות תחומיות מטעמה, אשר תעסוקנה כל אחת בתחום רחב אחר. תת הוועדות תייעצנה לוועדת ההיגוי, כל אחת בתחומה. סעיפים לעניין תקופות כהונת החברים, ישיבות הוועדה, מניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות, יחולו גם על תת הוועדות, בשינויים המחויבים.

 הוועדה תדווח לות"ת מדי רבעון לגבי התקדמות העבודה.

 

3. הרכב וועדת ההיגוי-

וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים ממגוון אוניברסיטאות המחקר והתחומים במטרה ליצור מיפוי ותעדוף רחבים וכוללים של תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה.

הועדה תמנה לא פחות מ- 5 חברים ובתוכם לפחות חבר ות"ת אחד מכהן.

ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב בות"ת. בדיוני הוועדה ישתתף באופן קבוע ממונה תחום תקצוב מאקרו ותשתיות, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך.

חברי וועדת ההיגוי ימונו על ידי מליאת ות"ת.

4. תקופת כהונה

יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה לעד שלוש שנים נוספות בלבד.

כהונתו של נציג ות"ת בועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת, עם תום תקופת חברותו בות"ת ימונה חבר מכהן במקומו, לפי החלטת ות"ת.

 

החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. ישיבות וועדת ההיגוי

 • וועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
 • סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
 • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
 • חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
 • קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת את מקומו.
 • החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
 • במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני,
  • ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה
  • ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

 

 • החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
 • בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
 • כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים ספציפיים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים ספציפית למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור; יו"ר מועצה אקדמית עליונה;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

 

חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

7. שמירה על סודיות

חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.