25/12/13

אישור הרכב ותקנון הוועדה לקידום וייצוג נשים באקדמיה

א. בהמשך להחלטות מל"ג ות"ת (מתאריכים 8.9.13 ו-11.9.13 בהתאמה) על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה, מאשרת ות"ת את הרכב הועדה כדלקמן:

 1. יו"ר- פרופ' רות ארנון, יו"ר האקדמיה הלאומית למדעים
 2. חברת ות"ת – פרופ' מלכה רפפורט חובב, האוניברסיטה העברית
 3. חברת מל"ג- פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, אונ' ת"א ומכללת סכנין
 4. פרופ' מרים ארז, הטכניון, יו"ר המועצה לאומית לנשים במדע וטכנולוגיה
 5. פרופ' אהוד גזית, אוניברסיטת תל אביב
 6. ד"ר יהודית אברהמי, מכללת אורט בראודה
 7. ד"ר ענת גופן, האוניברסיטה העברית
 8. פרופ' גיא מונדלק, אוניברסיטת תל אביב
 9. ד"ר כנרת קרן, טכניון.

ב. ות"ת מאשרת את תקנון הוועדה הקבועה למל"ג וות"ת כדלקמן:

 

תקנון ועדת היגוי משותפת למל"ג ות"ת

לייצוג ולקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה

 

 1. כללי

ייצוגן של נשים בסגל האקדמי הבכיר נמוך ומאופיין בהיבדלות מגדרית רוחבית ואנכית, אחוזי ההשתתפות נמוכים מאוד גם בהשוואה בינלאומית. על מנת לקדם את ייצוגן וקידומן של הנשים בסגל האקדמי הוקמה ע"י ות"ת בפברואר 2011- "ועדת כרמי". במטרה להמשיך ולקדם את נושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה בכלל הורחב מנדט הועדה, והוחלט על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג ולות"ת בנושא (מתאריכים 8.9.13 ו 11.9.13 בהתאמה).

2. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי

א. מיפוי כלל הגורמים הפעילים בנושא ייצוג וקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה- מוסדות להשכלה גבוהה, קרנות מחקר, משרדי ממשלה, גורמים בינלאומיים וכד',

ב. מעקב וליווי הטמעת המלצות הצוות בראשות פרופ' כרמי

ג. גיבוש המלצות נוספות בנושא והבאתן לדיון במל"ג ובות"ת

ד. איסוף וריכוז נתונים עדכניים ומעקב אחר המצב הקיים והתקדמות הנושא בקרב המוסדות להשכלה גבוהה

ה. דיווח שנתי למל"ג ולות"ת- לגבי ייצוג וקידום נשים בקרב ציבור הסטודנטים בתחומים השונים, בקרב הסגל האקדמי בתחומי המחקר השונים, בהגשות וזכיות בקרנות מחקר, ומידע נוסף מהותי שימצאו לנכון מל"ג או ות"ת לבקש מהועדה.

ו. הועדה תמליץ למל"ג ולות"ת בנושאים המצוינים לעיל, ובהמשך יחליטו מל"ג וות"ת כיצד לפעול ובאילו מנגנונים.

ז. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת פעם בשנה על פעילותה.

3. הרכב וועדת ההיגוי

וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה הועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג או חבר ות"ת אחד.

ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב בות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

חברי וועדת ההיגוי ימונו ע"י ות"ת ומל"ג.

4. תקופת כהונה

יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה לעד שלוש שנים נוספות בלבד.

כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, עם תום תקופת חברותו ימונה חבר מכהן במקומו, לפי החלטת ות"ת ומל"ג.

החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. ישיבות וועדת ההיגוי

 • וועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
 • סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
 • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
 • חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
 • קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת או נציג מל"ג את מקומו.
 • החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
 • במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני, ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
 • החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
 • בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
 • כל פרוטוקול והחלטה, ייחתמו ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה.

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור; יו"ר מועצה אקדמית עליונה;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

7. שמירה על סודיות

חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.