26/05/20

אישור הרכב מנגנון קבוע לליווי שינוי מתכונת תוכניות הלימודים בחשבונאות

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב  המנגנון המוצע לבחינת שינוי מתכונת תוכנית הלימודים בחשבונאות, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 3 בהחלטת המל"ג מיום 30.4.2020 בנושא והיא מחליטה לאשר את ההרכב כלהלן:

  • פרופ' יורם עדן, המכללה האקדמית הדסה – יו"ר ועדת בחינות מועצת רואי החשבון
  • פרופ' אתי איינהורן – ראש התוכנית לתואר ראשון בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר קרן בר חוה – ראש התוכנית לתואר ראשון בחשבונאות, האוניברסיטה העברית ונציגת האקדמיה ומומלצת המל"ג במועצת רואי החשבון
  • מוניקה שמילוביץ' אופנר – ממונה תחום מדעי החברה, מרכזת המנגנון