23/01/19

אישור הרכב תקנון ועדת המעקב לתוכנית יזמות וחדשנות – מסמך מס' 4445

בישיבתה ביום 23.1.1918 דנה ות"ת בהרכב ועדת המעקב לתוכנית יזמות וחדשנות וזאת בהמשך לקול הקורא למוסדות להשכלה גבוהה, המתוקצבים על ידי ות"ת, להגיש הצעות להקמת מרכזי יזמות וחדשנות, ולאור תוצאות הקול הקורא לפיו הוכרזו שלוש הצעות כזוכות, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 28.11.2018 בנוגע להרחבת תכנית היזמות והחדשנות ולהענקת תמיכה כספית להצעות אשר דורגו במקומות: רביעי-עשירי (באופן מדורג ובהתאם למיקום ההצעה). ות"ת מחליטה בזאת להקים ועדת מעקב לשם מילוי התפקידים הבאים:

א. לבצע מעקב ובקרה אחר מימוש תכנית היזמות והחדשנות של כל מוסד שזכה במענק, הן מכח החלטת ועדת השיפוט והן מכח החלטת ות"ת מיום 28.11.2018, וזאת בהתאם ליעדים שיקבעו מראש על ידי המוסדות עצמם בתיאום עם הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת. במסגרת תפקידה רשאית הועדה לערוך סיור במוסדות, ככל שתראה לנכון.
ב. לקבל את דו"חות ההתקדמות של המוסדות, לעיין בהם ולנתח אותם.
ג. לדווח לות"ת אחת לשנה על התקדמות תכניות היזמות והחדשנות במוסדות ע"פ יעדי הביצוע שנקבעו מראש.
ד. להמליץ לות"ת על אפיקי פעולה חלופיים, במידה והמוסד לא עמד ביעדי הביצוע השנתיים.
ה. להמליץ על המשך הקצאת המשאבים ככל שיתבקש.
הועדה שמונתה ע"י ות"ת לצורך שיפוט ובחירה בהצעות הזוכות בהתאם לקול הקורא תשמש גם כוועדת המעקב והרכבה יהיה כדלקמן:

  • מר משה ויגדור, חבר מל"ג – (יו"ר הועדה)
  • עו"ד צבי האוזר, חבר ות"ת
  • פרופ' יוסי פיינברג, דיקן בי"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת סטנפורד
  • גב' ציפי עוזר-ערמון, מנכ"לית חברת לומניס
  • מר יזהר שי, שותף מנהל, קרן הון-סיכון קיינן פרטנרס

כמו כן, מחליטה ות"ת לאשר את תקנון ועדת המעקב המצורף כנספח א' להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

 


תקנון ועדת מעקב לתכנית יזמות וחדשנות

רקע
המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום החדשנות והיזמות בהשכלה גבוהה כאחד היעדים בתכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב. לשם כך, יצאה ות"ת בקול קורא למוסדות המתוקצבים על ידה להציע הצעות להקמה או שדרוג של מרכזי יזמות וחדשנות בתוך הקמפוסים, ומינתה בהמשך ועדת שיפוט אשר בחנה את ההצעות ובחרה בשלוש ההצעות הזוכות (להלן "ועדת השיפוט").

בנוסף, החליטה ות"ת ביום 28.11.2018 על חלוקת תקציב נוסף למספר מוסדות שנטלו חלק בקול הקורא ואשר דורגו ע"י ועדת השיפוט לאחר שלושת המקומות הראשונים.

במסגרת הקול הקורא, המוסדות הזוכים נדרשים לדווח, מדי שנה, לות"ת על התקדמות התכנית ועמידה ביעדים שנקבעו מראש. כמו כן, לות"ת שמורה הזכות להפסיק ו/או להשהות את קבלת יתר כספי המענק, לרבות מקרים בהם התכנית לא עומדת ביעדיה.

לצורך מעקב אחר התקדמות תכנית היזמות והחדשנות, מינתה ות"ת ועדת מעקב אשר תקנון זה מסדיר את תפקידיה וסדרי עבודתה.

1. תפקידי ועדת המעקב
א. לבצע מעקב ובקרה אחר מימוש תכנית היזמות והחדשנות של כל מוסד שזכה במענק, הן מכח החלטת ועדת השיפוט והן מכח החלטת ות"ת מיום 28.11.2018, וזאת בהתאם ליעדים שיקבעו מראש על ידי המוסדות עצמם בתיאום הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת. במסגרת תפקידה רשאית הועדה לערוך סיור במוסדות, ככל שתראה לנכון.
ב. לקבל את דוחות ההתקדמות של המוסדות, לעיין בהם ולנתח אותם.
ג. לדווח לות"ת אחת לשנה על התקדמות תכניות היזמות והחדשנות במוסדות ע"פ יעדי הביצוע שנקבעו.
ד. להמליץ לות"ת על אפיקי פעולה חלופיים, במידה והמוסד לא עמד ביעדי הביצוע השנתיים.
ה. להמליץ על המשך הקצאת המשאבים ככל שיתבקש.

2. הרכב ועדת המעקב
ועדת המעקב תהיה בהרכב זהה לוועדת השיפוט אשר מונתה ע"י ות"ת בישיבתה ביום 15.8.2018, ואשר כוללת חברים בעלי נגיעה משמעותית לנושא היזמות והחדשנות במוסדות ו/או בתעשייה, כמו גם חבר מל"ג אשר כהן כיושב ראש הוועדה וחבר ות"ת.
ריכוז עבודת ועדת המעקב ייעשה על ידי אגף מחקר ואסטרטגיה במל"ג/ות"ת. אל דיוני הוועדה יצטרפו נציגים נוספים של מינהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

3. תקופת כהונה
א. יו"ר ועדת המעקב והחברים ימונו לתקופה של 4 שנים עם אפשרות הארכה ל-4 שנים נוספות בלבד.
ב. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

4. ישיבות ועדת המעקב
א. ועדת המעקב תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת המעקב.
ב. סדר היום לפגישה ייקבע ע"י הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת, בתיאום עם יו"ר ועדת המעקב.
ג. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
ד. חבר ועדת המעקב יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר מראש.
ה. קוורום לקיום ישיבת ועדת המעקב יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא אחד החברים האחרים את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך בכדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
ו. במקרים חריגים, ועל בסיס החלטה מנומקת של יו"ר הוועדה, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני או בדיון טלפוני, בהתקיים התנאים המצטברים המפורטים מטה:
1) הוועדה קיימה דיון בנושא באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון של כל חברי הוועדה בו זמנית.
2) לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
3) החלטות ועדת המעקב תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
ז. החלטות ועדת המעקב תהיינה מנומקות.
ח. בכל ישיבה של ועדת המעקב יירשם פרוטוקול ישיבה ובו עקרי הדברים שנאמרו בישיבה וההחלטות.
ט. העתק של פרוטוקול הישיבה יישלח לכל חברי הוועדה, ויוגש לאישור יו"ר הוועדה.
י. כל פרוטוקול יחתם על ידי יושב ראש ועדת המעקב.
יא. ועדת המעקב תקבע את סדרי עבודתה, לרבות את כל הקשור בסדרת הפגישות שהיא תקיים עם המוסדות.
יב. ועדת המעקב תהיה רשאית לבקש מהמוסדות את דוחות ההתקדמות ולבקש הבהרות והסברים.
יג. מדי שנה תדווח ועדת המעקב לות"ת על פעילותה, לרבות פירוט אודות התקציבים שהוקצו, התקדמות תכניות היזמות וחדשנות במוסדות אשר קבלו מענקים, וסוגיות מיוחדות, לרבות שינויים הנדרשים בתקנון וכיו"ב.

5. מניעת חשש לניגוד עניינים
חברי ועדת המעקב ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי.
בסעיף זה:
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרוב או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי ועדת המעקב יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

6. שמירה על סודיות
חברי ועדת המעקב ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.