30/01/18

אישור הרכב תת-ועדת שיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא ההיי-טק ומדע הנתונים

ביום 30.1.18 דנה ות"ת בהרכב תת ועדת השיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא ההי-טק ומדע הנתונים, מחליטה ות"ת:

 1. הרכב תת ועדת השיפוט ללמידה דיגיטלית בנושא היי טק ומדע הנתונים כדלקמן:
 • פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הועדה
 • פרופ' יפה זילברשץ- יו"ר ות"ת
 • ד"ר רבקה ודמני – חברת ות"ת ומל"ג.
 • פרופ' חיים טייטלבאום, חבר מל"ג, יו"ר תת הועדה לקביעת הליבה האקדמית של מקצועות ההיי טק
 • פרופ' בני שור, מדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' דוד חי, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' מיכאל אלעד, מדעי המחשב, הטכניון
 • פרופ' ברכה שפירא, הנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן-גוריוןבנגב
 • פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר- הנדסה. עיצוב. אמנות
 • ד"ר מרק אסרף, וגב' תמר קרביץ- מרכזי הועדה

 

 1. תפקידי תת וועדת השיפוט יהיו כדלקמן:

א. בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקול הקורא מס. 4 של מל"ג ות"ת בנושא הלמידה הדיגיטלית בתחום ההיי טק ומדע הנתונים ובחירת הזוכים. הואיל ומדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

ב. לצורך תהליך השיפוט, תת ועדת השיפוט תייעץ לוועדת הליווי בתחומה, ותפעל לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקול הקורא הרלוונטי.

 

 1. תקנון ועדת הליווי לנושא למידה דיגיטלית בגרסתו המעודכנת (ינואר 2018) כדלהלן.

 

 

 תקנון ועדת הליווי של מל"ג וות"ת לנושא למידה דיגיטלית

1. כללי

כפי שהצהירו מל"ג ו- ות"ת בהחלטות מישיבותיהן מיום 17.2.16 ומיום 22.3.16, הן מייחסות חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים בחומש הקרוב ככלי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו. לשם כך כמו גם לשם ליווי היוזמות, מעקב ויעוץ שוטף, מל"ג וות"ת החליטו להקים ועדת ליווי אקדמית לנושא, כמפורט להלן.

 

2. מטרות ותפקידי וועדת הליווי

 • ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית ובגיבוש קוים מנחים בסוגיות מהותיות אקדמיות, רגולטוריות ותקציביות
 • ליווי היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת בנושא, מעקב אחריהן ויעוץ שוטף לגבי המשכן.
 • בחינת ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג וות"ת בנושא ובחירת הזוכים. ככל שמדובר בקולות קוראים היוצאים בשיתוף עם מטה "ישראל דיגיטלית" יועברו רשימות הזוכים לאישור ועדת ההיגוי של "ישראל דיגיטלית" הכוללת גם נציגי מל"ג/ות"ת.

א. לצורך תהליך השיפוט (מטרה 3 לעיל) הוועדה המליצה לות"ת/ מל"ג על מינוי ארבע תת-וועדות תחומיות מטעמה, אחת לתחומי מדעי הרוח והחברה, השנייה לתחומי מדעי הטבע, השלישית לתחום ההוראה והחינוך והרביעית לתחום ההיי טק ומדע הנתונים.

ב. תת הוועדות תייעצנה לועדת הליווי, כל אחת בתחומה, ותפעלנה לפי ההסדרים הקבועים בתקנון זה. השיפוט יתבצע על פי הקריטריונים הקבועים בקולות הקוראים הרלוונטיים.

ג. הוועדה תדווח למל"ג ולות"ת מדי שנה לגבי התקדמות עבודתה.

3. הרכב וועדת הליווי-

3.1 הועדה תכלול לא פחות מחמישה חברים (לרבות יו"ר הוועדה), ולכל היותר חמישה-עשר חברים.

3.2 וועדת הליווי תורכב מאנשי אקדמיה בכירים בעלי מומחיות בעולם הפדגוגיה הטכנולוגית או החדשנות בהוראה, בלמידה ובתקשורת מדע באקדמיה, מראשי תתי ועדות השיפוט התחומיות, מנציג/ת "ישראל דיגיטלית", מנציג/ת הסטודנטים ומנציגי מל"ג וות"ת.

3.3 יו"ר הועדה תהיה יו"ר ות"ת מתוקף תפקידה.

4. תקופת כהונה

יו"ר וועדת הליווי והחברים יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד .

כהונתם של נציגי ות"ת ומל"ג בועדה תלויות בתקופת חברותם במל"ג ובות"ת, עם תום תקופת החברות ימונה/תמונה חבר/ה מכהן/מכהנת במקומם, לפי החלטת מל"ג וות"ת.

החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. ישיבות וועדת הליווי

5.1 וועדת הליווי תתכנס לפחות פעמיים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת הליווי.

5.2 סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת הליווי בהתייעצות עם הצוות המקצועי בות"ת המרכז את עבודת הוועדה.

5.3 סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

5.4 חבר ועדת הליווי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

5.5 קוורום לקיום ישיבת וועדת הליווי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם היושב ראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של הימנעות לאור חשש לניגוד עניינים ימלא נציג ות"ת או מל"ג את מקומו.

5.6 החלטות וועדת הליווי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

5.7 החלטות וועדת הליווי תהיינה מנומקות ומבוססות.

5.8 בכל ישיבה של וועדת הליווי יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת הליווי.

5.9 הועדה תגיש לות"ת דוח שנתי, לידיעה, על פעילותה שיכלול, את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע על סוגיות מיוחדות, לרבות שינויים נדרשים בתקנון וכי"ב.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי וועדת הליווי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

א. חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;

ג. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

ד. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ה. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.

חברי וועדת הליווי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

בכל סוגייה שתעלה בנושא חשש לניגוד עניינים על החבר/ה לפנות ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת.

7. שמירה על סודיות

חברי וועדת הליווי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.