25/04/18

אישור התוכנית להקמת והפעלת תשתית מידע למחקר ולפיתוח של מידע גנומי וקליני – מיזם "פסיפס"

ב-25.4.18 דנה ות"ת בהסכם תל"מ פסיפס- פרויקט משותף של תל"מ, משרד הבריאות וישראל דיגיטלית.

בהמשך לתכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב, לפיה החליטה ות"ת להקצות מאמצים ומשאבים לפיתוח המחקר בתחום הרפואה המותאמת אישית (רמ"א), לאור הצורך הלאומי לקידום הנושא ולאור הפוטנציאל הגבוה במיוחד של מחקר עתיר טכנולוגיה ורב-תחומי זה בישראל, מחליטה ות"ת לאשר את הסכם תל"מ-פסיפס המצ"ב.

במסגרת ההסכם, תעביר ות"ת בשנים 2018-2022, תקציב כולל בסך של 52.5 מיליון ₪ + 24.0 מיליון ₪ (חלקם של משרד האוצר וות"ת מתוך תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה שמיועד לחיזוק יעדים לאומיים) למשרד הבריאות, שמסכים להקים ולתפעל את המיזם  בכפוף להנחיות ועדת ההיגוי. קצב העברת התקציב יהיה בהתאם להתקדמות בתכנית העבודה המאושרת.

הקמת המיזם, תפעולו וניהולו יפוקחו על ידי הגופים השותפים למימונו באמצעות ועדת היגוי אשר תכלול נציג אחד לכל שותף. בראש הועדה יעמדו במשותף נציג משרד הבריאות ונציג רשות החדשנות. החלטות הועדה תתקבלנה בהסכמה פה אחד של כל השותפים.

ועדת ההיגוי תקים ועדה מדעית שתלווה את הפעלתו השוטפת של המיזם. הועדה תיעזר בוועדה המדעית לשם קבלת החלטות, וכן לכל פגישות ועדת ההיגוי יוזמן מומחה מהתחום אשר יוסכם על כל השותפים ויהיה חבר בוועדה המדעית.

בין תפקידי ועדת ההיגוי:

  • מימוש ההמלצות המדעיות ותכולת העבודה בהתאם להמלצות ועדת רבל, לרבות עדכונן בהסתמך על המלצות הועדה המדעית המוזכרת לעיל.
  • אישור תכנית העבודה הרב-שנתית להקמת והפעלת המיזם, לרבות מדדים ואבני דרך, וכן אישור תכניות העבודה השנתיות והתקציבים השנתיים, כולל בחינת דו"חות הביצוע אשר יוגשו לוועדה.
  • קביעת כללים להפעלת המיזם, בין היתר כללים הנוגעים לזמינות ולנגישות הנתונים, ולאופן ביצוע הריצוף, כולל בחינת האפשרות לביצוע הריצופים בתשתיות קיימות ו/או משודרגות במוסדות להשכלה גבוהה.

עד לגיבוש פתרון המקובל על ועדת ההיגוי לזמינות של המידע הקליני הרלוונטי לטובת פעילות המיזם, וכן גיבוש פתרון מאושר על ידי ועדת ההיגוי בנוגע לאופן בו יבוצע הריצוף ולמיקום בו יבוצע הריצוף (כולל בחינת האפשרות לביצוע הריצופים בתשתיות קיימות ו/או משודרגות במוסדות להשכלה גבוהה), סך ההוצאות שיוציא משרד הבריאות מכספי כלל השותפים לא יעלה על 15 מיליון ₪, וזאת בכפוף לאישור וועדת ההיגוי. לא גובשו הפתרונות האמורים לעיל לזמינות המידע הקליני ו/או לאופן ולתשתיות בהן יבוצע הריצוף עד תום שנה ממועד החתימה על ההסכם, רשאים השותפים לפרוש מהמיזם ולהפסיק את תקצובו.