13/05/14

אישור התמחות ביזמות וחדשנות במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון במינהל עסקים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים שבדקו את הבקשה על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות ביזמות וחדשנות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים.
  3. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.