18/07/18

אישור התקשרות לרכישת שירותי לימודים אקדמיים בתוכנית לתואר ראשון ותואר שני בין אוניברסיטת חיפה לבין משרד הבטחון

בישיבתה ביום 18.7.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לקיים תכניות לימודים לתואר ראשון ותואר שני עבור סטודנטים מהמכללות הצבאיות, ובחנה את הנושא על כלל היבטיו, לרבות עמידתו בהחלטות ות"ת-מל"ג, והיא ממליצה למל"ג כלהלן:

  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל לאשר את הבקשה.

 

  1. לפיכך, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר לאוניברסיטת חיפה להתקשר עם משרד הבטחון לצורך קיום תכניות הלימודים לתואר ראשון ותואר שני, בהתאם למתווה המפורט בהסכם ההתקשרות.