14/08/18

אישור התקשרות של אוניברסיטת חיפה עם משרד הבטחון לטובת הפעלת תוכניות לימודים עבור סטודנטים מהמכללות הצבאיות

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה  בנושא שבנדון והיא מחליטה לאמץ את החלטת ות"ת בנושא מיום  18.7.2018 אשר בחנה את הנושא על כלל היבטיו, לרבות עמידתו בהחלטות ות"ת-מל"ג והחליטה כי אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל לאשר את הבקשה. להלן ההחלטה:

  1. המל"ג מחליטה לאפשר לאוניברסיטת חיפה לקיים את תוכניות הלימודים לתואר ראשון דו חוגי רב תחומי עם  דו חוגי בכלכלה/מדע המדינה/פסיכולוגיה/כלכלה/תקשורת/ייעוץ והתפתחות האדם, ותואר שני במדע המדינה, זאת בהתאם למתווה המפורט בהסכם ההתקשרות בין משרד הבטחון לבין אוניברסיטת חיפה.
  2. המל"ג תבחן את הפעילות של אוניברסיטת  חיפה במהלך השנה ועד תום השנה הראשונה של הפעלת התוכניות האמורות.