09/12/14

אישור ועדה לבחינת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבחינת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון בפסיכולוגיה.  ההרכב המאושר  כלהלן:

  • פרופ' נורית ירמיה – המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית – יו"ר
  • פרופ' דפנה יואל – ראש המגמה הפסיכוביולוגית, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' זוהר אביתר-דוורסקי – החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
  • גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה