אישור זכויות חתימה למינהל מל"ג/ות"ת

בהמשך להחלטות ות"ת תשע"א/78 מיום 27.7.11 בנושא אישור זכויות חתימה מחליטה ות"ת לעדכן את מורשה החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כלהלן :

  • על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
  1. עד 250,000 ₪ –   שני מורשים  מרשימה ב.
  2. מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪ –   מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
  3. מעל 500,000 ₪ –   שני מורשים מרשימה א.
  • תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

 

רשימה א' רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 סמנכ"ל תקצוב
ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת
2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 חשבת בכירה
3 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 3 ממונה תחום מינהל וכספים
4 מנהלת כספים בכירה

 

           

איוש שמי ופרטי המורשים:

רשימה א' רשימה ב'
שם ת.ז. שם ת.ז.
1 פרופ' מנואל טרכטנברג 012362778 1 גב' שירה נבון (בפועל) 038410403
ובהעדרו:

פרופ' פייסל עזאיזה

 

054480314

2 מר גדי פרנק 037402500 2 רו"ח אביטל בלייוס 029384294
3 גב' דנה אהרון 032766099 3 רו"ח הראל תורג'מן 037712635
4 גב' אליז דולב 014296420

 

*בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'