14/12/17

אישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן) לכהן בוועדות וליתן אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים

ביום 14.12.17 דנה ות"ת במתן אישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מכהן למל"ג ולות"ת ) לכהן בוועדות וליתן אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים הפניימיים שלה.

ות"ת מחליטה להסמיך, באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל בפועל, את יו"ר ות"ת לכהן ולאשר במקום המנכ"ל,  בנושאי מינהל שונים בהם על פי הנוהל מוענקת סמכות זו למנכ"ל.

במקרים בהם מדובר בעניין אישי  של יו"ר ות"ת, יהיה ס. יו"ר מל"ג מוסמך במקומה. סמכות זו תופעל במשורה, לתקופה מוגבלת ובמקרים שאינם סובלים דיחוי עד למינוי מנכ"ל.