12/06/19

אישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן) לכהן בוועדות ולתת אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 12.6.19 הוצג בפני ות"ת הצעה לאישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת מכהן), לכהן בוועדות ולתת אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים וכן הצעה לאישור זמני לממונה תחום מינהל וכספים להיות מורשה חתימה לרשימה א' בהיעדר סמנכ"ל משאבי אנוש מכהן.
לאור המידע שהוצג בפני ות"ת בתזכיר בנושא, מחליטה ות"ת לאשר ולעדכן את החלטותיה בנדון כדלקמן:
1. עדכון החלטת ות"ת מיום 14.12.2017 בדבר אישור זמני ליו"ר ות"ת (בהיעדר מנכ"ל מל"ג/ות"ת או ממלא מקום מכהן) לכהן בוועדות וליתן אישור בעניינים הנוגעים לעבודת מינהל מל"ג/ות"ת בהתאם לנהלים פנימיים – כדלקמן:

  •  ההחלטה חלה באופן כללי בכל מקרה שבו אין מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל מכהן.
  •  במקרים בהם יו"ר ות"ת מכהנת כחברה בוועדה זה מכבר, יוסמך סגן יו"ר המל"ג לצד יו"ר הות"ת לכהן בוועדה.

2. עדכון החלטת ות"ת עדכון החלטת ות"ת מיום 23.01.2019 בדבר הסדר הרשאות חתימה במנהל תאגיד המל"ג/ות"ת באמצעות התוספת:

2.1 במקרים בהם אין סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש מכהן, יוסמך באופן זמני ועד למינוי סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש, הממונה על משאבי אנוש והדרכה, לחתום על חוזי עבודה של עובדי מל"ג/ות"ת במקום סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש.

2.2 להוסיף לרשימה א', באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל/ ו/או ממלא מקום מנכ"ל או סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש, את הממונה על מינהל וכספים מר יונתן אבן טוב.