26/12/17

אישור חידוש התקשרות עם האיחוד האירופי לפעילות ארסמוס+ לשנים 2018 -2020

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאור הסקירה שקיבלה באשר להצלחת תוכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי, אשר פעלה בשנים האחרונות בתוך המל"ג, וכחלק מתמיכת מל"ג/ות"ת בפעילות בינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, החליטה מל"ג כדלקמן:

  1. לאשר את המשך ההתקשרות עם האיחוד האירופי, באמצעות הסוכנות המנהלת את תוכנית ארסמוס+ בבריסל EACEA (להלן "הסוכנות"), לשם הפעלת תוכנית ארסמוס+ וזאת באופן שהאיחוד ירכוש שירותים מהמל"ג להקצאת עובדים ייחודיים לכך.
  2. לצורך האמור, לאשר את חתימת הסכם ההתקשרות עם הסוכנות לשנים 2018-2020 וכן את חתימת "נוהל העבודה" המבהיר ומחדד עניינים שונים בהסכם. טיוטת ההסכם וכן טיוטת נוהל העבודה מצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה[1]. החתימה על ההסכם תיעשה בהתאם להחלטת ות"ת בדבר הסדר הרשאות חתימה לתקציב מינהל מל"ג/ות"ת ותקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.

[1] החתימה כפופה לאישור משרד החוץ את ההסכם