14/08/18

אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.V.P.H.) עם תזה וללא תזה בבריאות ציבור וטרינרית ולרשום אליה סטודנטים

התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה לאשר לאוניברסיטה העברית להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר שני, עם תזה וללא תזה (M.V.P.H.), בבריאות ציבור וטרינרית, אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה, ולחדש את רישום הסטודנטים אליה.