16/07/19

אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמי למוסיקה ולמחול בירושלים

 1. בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לרוח, הוראה, חינוך ואומנויות על בקשת האוניברסיטה העברית לקיים תוכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, בדו"ח הוועדה המקצועית הבינלאומית שבחנה את הבקשה ובהמלצת ות"ת מיום 10.7.2019, והיא מחליטה כלהלן:
 2. להודות לוועדה המקצועית הבינלאומית בראשותו של פרופ' ג'ונתן ברגר על עבודתה.
 3. לאשר לאוניברסיטה העברית לקיים תוכנית לימודים לתואר שלישי (Ph.D.) בתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.
 4. במקביל להמשיך במעקב תקופתי (דו"ח התקדמות ראשון בחלוף שנתיים מיום פתיחת התוכנית, דו"ח התקדמות שני ומסכם בחלוף שש שנים מיום פתיחת התוכנית) על מנת לבדוק את ההתפתחות שחלה בתוכנית הלימודים הלכה למעשה והטמעת התיקונים בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה ובהתאם להחלטות המועצה הנוגעות לעניין, לרבות הנושאים הבאים:
  4.1 האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו, איכותו ומחויבותו העתידית לתוכנית הלימודים.
  4.2 אופן שיתוף הפעולה בין המוסדות וחלוקת התפקידים והאחריות.
  4.3 האם תוכנית הלימודים מתנהלת כסדרה ורמתה נשמרת, בין היתר בהתאם להערות בגוף הדו"ח.
  4.4 הצעות נושאי המחקר, תוכניות המחקר, לימודי ההשלמה והמדריכים.
  4.5 עבודות הדוקטורט שיוגשו.
 5. כמו כן ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 10.7.2019 אישור הבקשה הנו בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
  5.1 פתיחת שנה"ל תתאפשר לאחר ובכפוף לקבלת אישור הצוות המקצועי בות"ת להסכם שייחתם על ידי שני המוסדות שיכלול:
  5.2 הסדרת העברת התקציב לתוכנית מהאוניברסיטה העברית לאקדמיה למוסיקה ולמחול אשר לא תפחת מ-85% מתקצוב ות"ת.
  5.3 החלת הסכם זה על כל דוקטורנט אשר יחל את לימודיו במסגרת הסכם זה עד תום לימודיו.
  5.4 המוסדות לא יערכו שינוי או עדכון בהסכם זה ללא אישור הצוות המקצועי בות"ת מראש.
  על האקדמיה למוסיקה ולמחול להעביר התחייבות חתומה לפיה המוסד ימשיך לפעול לפחות באיזון שוטף מדי שנה בהינתן הפעלת תוכנית זו, ובהתאם ליעדי תוכנית ההבראה של המוסד. כמו כן, יתחייב המוסד כי ייערך להתמודד עם כל שינוי אשר יחול בתקצוב ות"ת במסגרת מודל המחקר של האוניברסיטה העברית עקב יחסיותו. קיום התוכנית בפועל תתאפשר בכפוף לעמידת המוסד בהתחייבויות אלה.