14/08/18

אישור לאוניברסיטה העברית בירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים בתואר בוגר (B.A.) ב"סטטיסטיקה" לבוגר (B.A.) ב"סטטיסטיקה ומדע הנתונים"

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון.  לאחר ששמעה את נציגי המוסד- פרופ' תמיר שפר – וד"ר יובל בנימיני מהמחלקה לסטטיסטיקה, ועדת המשנה קיבלה את הנימוקים שעלו בישיבה המצדיקים את שינוי השם והיא המליצה למל"ג לאשר את שינוי השם. לאור האמור, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אביגדור גל על חוות הדעת  שהגיש ועל עבודתו עד כה.
  2. לאשר לאוניברסיטה העברית לשנות את שם תוכנית הלימודים בתואר בוגר (B.A.) ב"סטטיסטיקה" לבוגר (B.A.) "סטטיסטיקה ומדע הנתונים".