18/08/20

אישור לאוניברסיטה העברית לשנות את שמות התארים בחוג לכלכלת סביבה וניהול בפקולטה לחקלאות

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון  והיא החליטה לאשר את בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שמות התארים בחוג לכלכלת סביבה וניהול בפקולטה לחקלאות כמפורט להלן:

 

שמות התארים הנוכחיים שמות התארים החדשים
בוגר אוניברסיטה במדעי החקלאות (B.Sc. Agr.) בחוג כלכלת סביבה וניהול בוגר במדעים

בכלכלת משאבי טבע וסביבה בחוג כלכלת סביבה וניהול

B.Sc. in Environmental and Natural Resource Economics

בוגר אוניברסיטה במדעי החקלאות (B.Sc.Agr.)

בחוג כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות

 

בוגר במדעים בכלכלת משאבי טבע וסביבה  בחוג לכלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות

B.Sc. in Environmental and Natural Resource Economics & Biotechnology in Agriculture

מוסמך אוניברסיטה במדעי החקלאות (M.Sc. Agr.) בחוג כלכלת סביבה וניהול מוסמך במדעים בכלכלת משאבי טבע וסביבה  בחוג כלכלת סביבה וניהול

M.Sc. in Environmental and Natural Resource Economics