07/11/17

אישור לאוניברסיטת בר-אילן להסב לשפה האנגלית את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה מינהל עסקים

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 12.9.2017 בבקשת אוניברסיטת בר-אילן להסב לשפה האנגלית את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה ומינהל עסקים לשפה האנגלית.  מליאת המועצה השתכנעה כי אין הבדלים מהותיים וכי רמת התוכנית המבוקשת זהה לתוכנית הרגילה, והחליטה כלהלן:

  1. לאפשר לאוניברסיטת בר-אילן להסב לשפה האנגלית את תוכנית הלימודים בכלכלה ומינהל עסקים לתקופה של שנתיים.
  2. לקראת תום תקופת האישור, תמנה המל"ג סוקר אשר יבדוק את תוכנית הלימודים ואת המשך הפעלתה, בהתאם להחלטת המל"ג מיום 10.9.2013 – "נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או הסבת תוכנית קיימת בשפה זרה"