24/09/19

אישור לאוניברסיטת בר-אילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי במנהיגות וניהול מערכות חינוך ובחינוך בלתי פורמאלי במסגרת המח"ר (חרדים)

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה  לאשר לאוניברסיטת בר אילן לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי במנהיגות וניהול מערכות חינוך ובחינוך בלתי פורמאלי במסגרת המח"ר (חרדים)  – תוכנית שנפתחה ללא אישור במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג.