26/05/20

אישור לאוניברסיטת בר-אילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי במנהיגות וניהול מערכות חינוך במסגרת המח"ר – תיקון החלטת מל"ג מיום 24.9.2019

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות ורשמה לפניה את התיקון בהחלטת המל"ג מיום 24.9.2019 (בנוסח ההחלטה נפלה טעות והאישור לא היה אמור לכלול גם את החינוך הבלתי פורמאלי). להלן נוסח ההחלטה המלא לאחר התיקון:

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) החליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לרוח, חינוך, הוראה ואמנויות, ולאשר לאוניברסיטת בר אילן לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשוןB.A.  דו-חוגי במנהיגות וניהול מערכות חינוך במסגרת המח"ר (חרדים)  – תוכנית שנפתחה ללא אישור במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג.