24/09/19

אישור לאוניברסיטת בר-אילן לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ב"הוראת המדעים ותוכניות לימודים" ל"חינוך מדעי טכנולוגי"

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה  לאשר את בקשת אוניברסיטת בר אילן לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ב"הוראת המדעים ותוכניות לימודים"