24/09/19

אישור לאוניברסיטת בר-אילן שינוי שם בתוכנית הלימודים לתואר שני במינהל חינוכי לתואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר לאוניברסיטת בר אילן לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) במינהל חינוכי לתואר שני (M.A.) במנהיגות וניהול מערכות חינוך – במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג.