18/08/20

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון (B.A.) במדעי המדינה לקורס חובלים בבסיס ההדרכה של חיל הים בת-גלים

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון והחליטה לאמצה ולאשר את הבקשה של אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר ראשון במדע המדינה לקורס חובלים בבסיס ההדרכה של חיל הים בבת גלים על בסיס הנימוקים המצטברים שלהלן:

  1. בהתאם לנתוני האוניברסיטה, הצהרותיה והתחייבויותיה, הבקשה עומדת בקריטריונים המקדימים הקבועים בהחלטת המל"ג מיום 19.3.2019 בעניין לימודים מחוץ לקמפוס:

א.         בסיס ההדרכה של חיל הים נמצא בעיר חיפה, אותו מרחב עירוני כשל האוניברסיטה ובמרחק קטן מ-15 קילומטר מהקמפוס הראשי.

ב.         לאוניברסיטה יש הכרה קבועה כמוסד להשכלה גבוהה

ג.          לימודים אלה לא ייפגעו באיתנות הפיננסית של המוסד

ד.         מונה צוות אקדמי באוניברסיטה למעקב ובקרה על הקורסים האקדמיים וכן ללימודי האנגלית .

  1. לאחר בחינת הבקשה, התחייבות האוניברסיטה בהסכם שנחתם בין משרד הביטחון לבינה וחוות הדעת התכנונית לפיה אין מניעה לאשר בקשה זו, ולאור השיקולים המפורטים בסעיף א'7 להחלטת המל"ג מיום 19.3.2019, ובכלל זה אופיו הייחודי של קורס החובלים ומתכונת הלימודים הנדרשת בו, היקף הלימודים המצומצם יחסית מחוץ לקמפוס, והעובדה כי לא צפויה פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד או במוסדות אחרים באזור חיפה (תחום מדעי המדינה נלמד רק באוניברסיטת חיפה).