16/07/19

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכניות לימודים לתואר ראשון ותואר שני עבור סטודנטים מהמכללות הצבאיות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרים והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאפשר לאוניברסיטת חיפה להמשיך ולקיים את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ותואר שני עבור סטודנטים מהמכללות הצבאיות במסגרת תקופת זמן הסכם ההתקשרות עם משרד הביטחון בהתאם לפירוט הבא: א. תוכנית למכללה הצבאית מלט"ק בתוכנית לימודים לתואר ראשון (A..B) דו-חוגי בתקשורת ודיסציפלינה נוספת.
    ב. תוכנית למכללה הצבאית מלט"ק בתוכנית לימודים לתואר ראשון (A..B) דו-חוגי בלימודים רב תחומיים ודיסציפלינה נוספת.
    ג. תוכנית למכללה הצבאית מלט"ק בתוכנית לימודים לתואר ראשון (A..B) דו-חוגי במדעי המדינה ודיסציפלינה נוספת.
    ד. תוכנית למכללה הצבאית פו"ם אלון בתוכנית לימודים לתואר שני (A..M) ללא תזה במדעי המדינה.
    ה. תוכנית למכללה הצבאית מב"ל בתוכנית לימודים לתואר שני (A..M) ללא תזה במדעי המדינה.