18/02/20

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכניות לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בכלכלה במסגרת המכללה הצבאית מלט"ק

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקר, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר, פרופ' אלי גימון, על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאמץ את המלצת הסוקר ולאפשר לאוניברסיטת חיפה להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (A..B), דו-חוגי, בכלכלה במסגרת המכללה הצבאית מלט"ק.