30/04/20

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכניות לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בייעוץ והתפתחות האדם במסגרת המכללה הצבאית מלט"ק

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת, פרופ' מרים מבורך, על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקר ולאפשר לאוניברסיטת חיפה להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בייעוץ והתפתחות האדם במסגרת המכרז הנוכחי של משרד הביטחון.