04/04/17

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במוסיקה במתכונת חד-חוגית (לצד המתכונת הדו-חוגית הקיימת באוניברסיטה)

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים שבחנו את התוכנית, על חוות הדעת שהגישו.
  2. בהסתמך על חוות דעת המומחים, לאשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במוסיקה במתכונת חד-חוגית (לצד המתכונת הדו-חוגית הקיימת באוניברסיטה).
  3. בהתאם להתחייבות המוסד ולהצהרת נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופ' רון רובין, מיום 9.1.2017, תוכנית הלימודים תהא בעלת אופי תיאורטי. אם בעתיד האוניברסיטה תבקש להכניס שינויים בתוכנית, יהא עליה לקבל את אישור גורמי מל"ג/ות"ת הרלוונטיים.