24/04/18

אישור לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים ושירותי אנוש במסגרת תוכניות לימודים במבח"ר

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת חיפה לקיים תוכנית לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים ושירותי אנוש במסגרת תוכניות לימודים במבח"ר במכללת בני ברק החרדית.
  2. בהתאם למתווה אישור נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות, החלטת מועצה מיום 10.12.2013, עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר חיצוני לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם, לרבות השיגי הסטודנטים ורמת הבחינות והמטלות.