18/08/20

אישור לאוניברסיטת חיפה לשנות את סימולי התארים בחוג לסטטיסטיקה, תואר ראשון (B.A.) ותואר שני (M.A.) לתואר ראשון (B.Sc.) ותואר שני (M.Sc.) בהתאמה

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון  והיא החליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את סימולי התארים בחוג לסטטיסטיקה (Statistics), תואר ראשון (B.A.) ותואר שני (M.A.) לתואר ראשון (B.Sc.) ותואר שני (.M.Sc.) בהתאמה. כאשר יוקם בית הספר למדעי הנתונים תעביר האוניברסיטה את החוג לסטטיסטיקה אליו.