18/08/20

אישור לאוניברסיטת תל-אביב לקיים את תוכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני במדעי הצמח מחוץ לקמפוס הראשי – בערבה

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה והחליטה כלהלן:

לאור המלצת ות"ת מיום 25.03.2020 ובהסתמך על חוות הדעת של אגף תכנון ומדיניות, לפיה בקשת אוניברסיטת תל-אביב לקיים את התוכנית הבינלאומית לתואר שני במדעי הצמח מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, במרכז הבינלאומי למשתלמים בערבה, עומדת בקריטריונים שקבעה המל"ג בהחלטתה מיום 19.3.2019 ואין מניעה תכנונית בנושא, לאשר לאוניברסיטת תל אביב לקיים את התוכנית מחוץ לקמפוס הראשי – בערבה.