11/04/19

אישור לאוניברסיטת תל-אביב לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) ב"הנדסת חשמל ואלקטרוניקה" ל: "הנדסת חשמל"

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא מחליטה לאשר את בקשת אוניברסיטת תל אביב לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) ב"הנדסת חשמל ואלקטרוניקה" ל: "הנדסת חשמל".