24/09/20

: אישור לאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים לפצל את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Mus.) "בכלי תזמורת" לתואר ראשון (B.Mus.) "בכל מיתר" ולתואר ראשון (B.Mus.) "בכלי נשיפה והקשה" ולהסמיכה להעניק תארים אלו

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון.  לאור חוות הדעת התכנונית שאין מניעה בהיבטים התכנוניים לאשר את הבקשה של המוסד והצהרת המוסד כי פיצול התוכנית הקיימת  ושינויי השם הנו בהתאם להבחנה האוניברסלית המקובלת בין שתי משפחות אלה, מחליטה המל"ג כלהלן:

לאשר לאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Mus.) "בכלי תזמורת" ולפצלה לתואר ראשון (B.Mus.) "בכלי מיתר" ( String Instruments) ולתואר ראשון (B.Mus.) "בכלי נשיפה והקשה"  (Wind Instruments & Percussions Instruments) ולהסמיכה להעניק את התואר B.Mus. בכל אחד מהם.