10/01/17

אישור להגיש תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשון (B.A./B.Sc.) באינטרנט וחברה לאוניברסיטה העברית בירושלים ואישור סוקרים לבדיקת הבקשה

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בדבר בקשת האוניברסיטה העברית להגיש תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר ראשון (B.A./B.Sc.)  ב"אינטרנט וחברה", והחליטה לאשר את הגשתה לאחר שהשתכנעה כי מדובר בתחום בעל התכנות אקדמית לתואר ראשון.   בהמשך לכך, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 10.1.2017, ולמנות צוות סוקרים לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית, כלהלן:

  • פרופ' שיזף רפאלי, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' ישי מנצור, ביה"ס למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב