12/11/13

אישור להגשת בקשה לפתיחת תוכניות אקדמיות במח"ר – המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להגיש בקשה לפתיחת תוכניות לימודים אקדמיות למגזר החרדי במסגרת מח"ר בבנייני 'שקל' בבני ברק ברח' זאב ז'בוטינסקי 168, בני ברק. ועדת ההיגוי בדקה כי זמן הנסיעה בין קמפוס המוסד ומיקום המח"ר המבוקש, עומד בכללים שנקבעו.  יחד עם זאת, תתקיים הקפדה יתרה על רמת הלימודים והסגל בתוכניות, לאור הריחוק בין הקמפוס והמסגרת החרדית.  למען הסר ספק, המח"ר אינו מתוקצב ע"י ות"ת.
  2. תוכניות הלימודים המאושרות להגשה במסגרת המח"ר הן: כלכלה, מדעי המחשב, מדעי ההתנהגות, משפטים, מינהל עסקים.
  3. לאחר אישור המל"ג, המוסד יידרש להגיש בקשות פרטניות לפתיחת תוכניות הלימודים במח"ר/מכינות, ואלה ייבדקו בהתאם להחלטות ולנהלי מל"ג וות"ת/משרד החינוך.