07/11/17

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת מח"ר (לנשים) למכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שלמה מורן על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו.
  2. לאפשר למכללה האקדמית הדסה להמשיך ולקיים תוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת מח"ר (לנשים).
  3. על המכללה להקפיד כי סגל ההוראה המלמד בתוכנית האם ילמד גם בתוכנית החרדית, במידת האפשר.
  4. עם סיום שנת הלימודים תשע"ח ימונה סוקר לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם, לרבות הישגי הסטודנטים ורמת הבחינות והמטלות. בנוסף, ובהתאם ל"נוהל פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות, עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר לבדיקה השוואתית נוספת.