06/03/18

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Optom.) באופטומטריה במסגרת מח"ר (לנשים) למכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ובחוות דעת הסוקר שבחן את תוכנית הלימודים  לתואר ראשון (B.Optom.) באופטומטריה במסגרת מח"ר (לנשים) הנלמדת במכללה האקדמית הדסה,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' צבי מליק על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להעניק אישור הפעלה קבוע למכללה האקדמית הדסה ללמד את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Optom.) באופטומטריה במסגרת מח"ר (לנשים) במכללה האקדמית הדסה וזאת בהתאם לחוות דעת הסוקר לפיה קיימת זהות בין התוכנית במוסד האם לבין מח"ר.